Esittely

Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Vihola tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista sekä kevyempiä tukivaihtoehtoja kaikenikäisille mielenterveyskuntoutujille Nokialla. Ympärivuorokautinen palveluasuminen (16 paikkaa), yhteisöllinen asuminen (16 paikkaa) ja tukiasuminen (16 paikkaa) sijaitsevat vierekkäisissä rakennuksissa samassa pihapiirissä, mikä mahdollistaa kuntoutumisen polun tutussa ympäristössä.

Palvelumme

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen perustuu asiakaskohtaiseen kuntoutumissuunnitelmaan ja kuntouttavien toimenpiteiden päivä- ja viikko-ohjelmaan. Tehostetun palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat apua ja tukea ympärivuorokautisesti.

Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on, että asiakas pystyisi kuntoutuksen avulla siirtymään kevyempään asumiseen vaiheittain. Palveluun sisältyy sosiaalinen kuntoutus arkielämässä selviytymiseen ja asioiden hoitoon, avustaminen päivittäisissä toiminnoissa sekä virike- ja harrastustoiminta.

Yhteisöllinen asuminen (ent. palveluasuminen)

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas saa intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta psyykkisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin, omatoimisuuden sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Asiakas tarvitsee päivittäistä, mutta ei ympärivuorokautista, tukea, ohjausta tai apua päivittäistoiminnoista suoriutumisessa. Henkilöstöä on paikalla päiväsaikaan. Yöaikaan henkilökunta on tavoitettavissa tarvittaessa. Palveluasumisen asunnot sijaitsevat C-talossa.

Tavoitteena on asiakkaan päivittäistoimintojen ja asumisen taitojen harjaantuminen sekä hallitseminen. Tavoitteena on myös, että asiakas ottaa vastuun omasta terveydentilasta, sairauden hoidosta ja suoriutuu lääkehoidosta. Palvelun päätavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen siten, että hän pystyy vaiheittain siirtymään kohti kevyemmin tuettua tai itsenäistä asumista.

Tuettu asuminen

Tarjoamme tuetun asumisen palvelua mielenterveyskuntoutujille sekä tilaajien tarpeiden mukaan myös muille erityisryhmille esim. aikuiset joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä ja nuoret. Tuettu asuminen on asiakkaan kotiin annettavaa tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen elämänhallinnassa, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. Tuetun asumisen palvelu suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti. Tukiasumisen asunnot sijaitsevat C-talossa. 

Tavoitteellista kuntoutumista

Esperi Koti Viholan palvelut on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea kuntoutumiseensa. Asiakkuuden perusteena voi olla myös elämänhallintaan ja toimintakyvyn puutteisiin liittyvät ongelmat ilman psykiatrista diagnoosia. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämänhallinta ja siirtyminen kevyempään asumispalveluun. Yksittäisen asiakkaan kohdalla tämä voi tarkoittaa itsenäistä asumista ilman tukea ja toisen kohdalla esimerkiksi palveluasumista ilman yöaikaan annettavaa tukea.

Yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa laaditaan kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan asiakkaan jo olemassa olevat taidot. Asiakas etenee kohti asettamiaan tavoitteita uusia taitoja opettelemalla. Viikko-ohjelma tukee tavoitteiden mukaista toimintaa. Viikko-ohjelmaan kuuluu tarpeenmukaista yksilöohjausta, keskusteluryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä, jotka tuovat yhteisön tarjoaman vertaistuen osaksi kuntoutumista. Viikko-ohjelmaan on myös mahdollista suunnitella päivä- ja työtoimintaa sekä kodin ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa.

Suunnitelmallista ryhmätoimintaa

Järjestämme säännöllistä ja suunnitelmallista ryhmätoimintaa. Toiminnalliset ja terapeuttiset kuntouttavat ryhmät toimivat 1-3 kertaa päivässä kodin ohjelman mukaisesti. Erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioidaan ja asiakkaita osallistetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

Psykoedukatiivisia ryhmiä ovat mm. ahdistuksenhallintaryhmä, tunne- ja vuorovaikutusryhmä sekä skitsofreniaryhmä. Toiminnallisia ryhmiä ovat luova toiminta, leivontaryhmä, rentoutus, musiikkiryhmä, peli- ja asiointiryhmä sekä säännölliset liikuntaryhmät. Uimahallissa käydään kerran viikossa. Toiminnan ja terapeuttisuuden yhdistävä ryhmä on mm. voimaannuttavan valokuvauksen ryhmä.

Viikoittain toteutetaan yhteisöllisyyttä tukeva yhteisökokous, jossa kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa, antaa palautetta ja vaikuttaa kodin toimintaan. Lisäksi järjestetään erilaisia viriketoimintoja (mm. elokuvailta, levyraati, retkiryhmät) sekä muita arkeen nivoutuvia toimintoja.

Viihtyisä ympäristö

Viholasta on lyhyt kävelymatka Viholan kauppakeskittymään ja hyvät julkiset kulkuyhteydet Nokian keskustaan sekä Tampereelle. Asunnot ovat pinta-alaltaan 25 m2 kokoisia yksiöitä. Uudisrakennuksen tilat ovat esteettömiä. Asiakas voi sisustaa asuntonsa omilla kalusteillaan. Kalusteet voidaan myös tarvittaessa lainata asiakkaalle. Oman asuntonsa lisäksi asiakkailla on käytössään viihtyisiä yhteistiloja kuten päiväsali, saunatilat, pesutupa, kuivaushuone ja liikuntasali.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.