Esperi mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Mitä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluja Esperi Kodeissa tarjotaan?

Esperi tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille monipuolisia asumispalveluja ja erilaisia tukipalveluita. Luomme kuntoutujalle joustavan kuntoutumisen polun. Tutustu täältä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoitokoteihin.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen perustuu yksikössä laadittuun asiakaskohtaiseen kuntoutumissuunnitelmaan ja kuntouttavien toimenpiteiden päivä- ja viikko-ohjelmaan. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat ovat vaikeasti toimintarajoitteisia. He tarvitsevat intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntouttavaa toimintaa sekä ympärivuorokautisesti hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. Henkilöstöä on paikalla 24 h/vrk.

Palveluun liittyy asukkaan tarvitsemasta lääkehoidosta huolehtiminen, päihteettömyyden seuranta ja terveydentilan jatkuva ja suunnitelmallinen seuranta. Palveluntuottaja järjestää ateriat tehostetun palveluasumisen asukkaille. Huolehdimme, että asukkaiden asunnoissa tehdään tarpeenmukainen ja riittävä viikkosiivous, ja että yleistilat siivotaan, pidetään kunnossa ja asianmukaisina. Asukas saa yksilöllistä ohjausta ja apua oman asuntonsa ylläpitosiivoukseen viikoittain. Asukas saa asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustamme liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa).

Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on, että asukas pystyy mahdollisesti kuntoutuksen avulla ja kohentuneen toimintakykynsä ansiosta siirtymään kevyempään asumiseen vaiheittain. Palveluun sisältyy sosiaalinen kuntoutus arkielämässä selviytymiseen ja asioiden hoitoon, avustaminen päivittäisissä toiminnoissa sekä virike- ja harrastustoiminta. Kuntoutumista toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa (omaiset, järjestöt, viranomaiset jne.) ja palveluun liitetään tarvittava palveluverkosto.

Palveluasuminen

Palveluasumisessa asiakas saa intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta psyykkisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin, omatoimisuuden sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Asiakas tarvitsee päivittäistä, mutta ei ympärivuorokautista, tukea, ohjausta tai apua päivittäistoiminnoista suoriutumisessa. Palveluasumisessa asiakas asuu palveluntuottajalta vuokraamassaan asunnossa, joka sijaitsee asumispalvelun toimintayksikössä. Henkilöstöä on paikalla päiväsaikaan. Yöaikaan henkilökunta on tavoitettavissa tarvittaessa (puhelin, turvaranneke tms.).

Toiminnan painopisteenä on monipuolinen kuntoutus ja asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Asiakasta ohjataan harjoittelemaan sairauden kanssa selviytymistä ja hankkimaan tarvittavia toimintavalmiuksia. Harjoittelu kohdistuu itsenäistä asumista tukeviin taitoihin, kuten ruoanlaittoon, siivoukseen ja pyykinpesuun. Lisäksi asiakasta ohjataan tekemään itsenäisesti päätöksiä, hoitamaan raha-asioitaan ja muita asioitaan sekä toimimaan asumisyksikön ulkopuolella. Asiakasta ohjataan ja tuetaan koulutusta ja työelämää koskevissa suunnitelmissa ja tuetaan näihin. Asiakkaalle annetaan neuvontaa, tukea ja ohjausta myös lepoajoista huolehtimiseen, riippuvuuksien hallintaan ja päihteettömän elämäntavan omaksumiseen.

Tavoitteena on asiakkaan päivittäistoimintojen ja asumisen taitojen harjaantuminen sekä hallitseminen. Tavoitteena on myös, että asiakas ottaa vastuun omasta terveydentilasta, sairauden hoidosta ja suoriutuu lääkehoidosta. Palvelun päätavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen siten, että hän pystyy vaiheittain siirtymään kevyemmin tuettuun tai itsenäiseen asumiseen.

Tuettu asuminen 

Tuen ja ohjauksen tarkoitus on vahvistaa asiakkaiden terveellistä, päihteetöntä ja mielekästä elämäntapaa ja mahdollisuutta siirtyä kevyemmin tuettuun asuntoon tai itsenäiseen vuokra-asuntoon. Tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja luoda yhteys paikallisiin palveluihin. Tuettu asuminen käsittää säännöllistä, kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa, joka tapahtuu myös muualla kuin yksikössä ja omassa asunnossa. Tuettua asumista tuotetaan avopalveluna asiakkaan omaan kotiin sekä yksikön yhteydessä.

Kuntouttava toiminta tarkoittaa arkielämän selviytymiseen ja asioiden hoitoon kuuluvien päivittäisten asioiden harjoittelua. Asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn tukemista toteutetaan tukikäynneillä ja -puheluilla, joiden sisällöstä ja määrästä sovitaan tilaajan kanssa asiakkaan henkilökohtaisessa kuntoutussuunnitelmassa. Tuen tarpeessa tapahtuvat muutokset sovitaan kuntoutumissuunnitelman teon yhteydessä yhdessä tilaajan edustajan kanssa.

Asiakas on vastuussa jokapäiväiseen elämiseen kuuluvista menoistaan (esim. henkilökohtainen hygienia, vaatehuolto ja vaatehankinnat, terveydenhuolto, lääkkeet ja matkustamisen menot). Asiakas tekee vuokrasopimuksen ja maksaa asunnosta vuokran. Tuetussa asumisessa asiakkaan päivä- ja viikko-ohjelmaan kuuluu siivouksesta ja hygieniasta huolehtiminen. Pyykinpesuun ja vaatehuoltoon asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen henkilökunnalta.

Asiakas huolehtii pääasiassa itse omista aterioistaan. Palveluntuottaja ohjaa asukasta aterioiden suunnittelussa ottaen huomioon monipuolisuuden ja terveellisyyden sekä varmistaen kuntoutujan riittävän ravinnonsaannin.

Laitoskuntoutusta päihde- ja riippuvuusasiakkaille

Tarjoamme laitoskuntoutusta Kruunupyyssä Esperi Ventusrannassa ja Sastamalassa Esperi Koti Marjalinnassa.

Kruunupyyssä sijaitsevan Esperi Ventusrannan laitoskuntoutus on tarkoitettu niille päihde-, peli- tai muista riippuvuuksista kärsiville, joille vieroitushoito tai avokuntoutuksen palvelut eivät ole riittäviä. Kuntoutusta annetaan täysi-ikäisille yksilöasiakkaille sekä lisäksi perheille perhekuntoutuksen muodossa. Laitoshoito tarjoaa asiakkaalle intensiivisempää hoitoprosessia ja/tai etäisyyttä sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Laitoskuntoutus tarjoaa asiakkaalle turvallisen ympäristön oman muutoksen vahvistamiseen. Lue lisää!

Esperi Koti Marjalinnassa tarjoamme päihdekuntoutusta alkoholin ongelmakäyttäjille, sekä lääke- ja huumausaineriippuvaisille. Kuntoutusjaksolla suunnitellaan yksilölliset keinot kuntoutua, tavoitteena elämänhallinnan vahvistuminen. Toteutamme kokonaisvaltaista kuntoutusta päihdehoidollisilla menetelmillä; käyttäen ratkaisukeskeisyyttä, motivoivaa haastattelua, yksilövastuisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Lue lisää!