Jumppatuokio

Mitä tarkoittaa palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä ja on ensimmäinen askel polulla, kun lähdetään selvittämään mitä apua ikäihminen tarvitsee tuekseen. Arvioinnin yhteydessä tarjotaan tietoa palveluista sekä opastusta niiden hakemiseen. Arvioinnilla varmistetaan, että ikääntyneet saavat ajoissa apua.

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, mikäli on huoli kotona asumisen turvallisuudesta. Arviointia voi pyytää yli 75-vuotias henkilö itse, omainen tai joku muu tilanteen tunteva henkilö. Palvelutarpeen arviointia varten voi ottaa yhteyttä oman asuinkaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Palvelutarpeen arvioinnin selvittämisen suorittaa työntekijä, jolla on asiantuntemusta sekä tarkoituksen mukainen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöstön kelpoisuus.

Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Lisäksi otetaan huomioon asuinympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus.

Iäkkäälle henkilölle laaditaan suunnitelma, jossa määritellään toimintakykyä tukeva ja hyvän hoidon turvaava palvelukokonaisuus. Vaihtoehdoista neuvotellaan iäkkään henkilön kanssa.