Mielenterveyskuntoutuja Esperillä.

Mitä mielenterveyskuntoutujien palveluja Esperi Kodeissa tarjotaan?

Esperi tarjoaa mielenterveyskuntoutujille monipuolisia asumispalveluja ja erilaisia tukipalveluita. Luomme kuntoutujalle joustavan kuntoutumisen polun. Tutustu täältä mielenterveyskuntoutujien hoitokoteihin.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen perustuu yksikössä laadittuun asiakaskohtaiseen palvelun toteuttamissuunnitelmaan ja kuntouttavien toimenpiteiden päivä- ja viikko-ohjelmaan. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asukkaat ovat vaikeasti toimintarajoitteisia. He tarvitsevat intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntouttavaa toimintaa sekä ympärivuorokautisesti hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. Henkilöstöä on paikalla 24 h/vrk.

Palveluun liittyy asukkaan tarvitsemasta lääkehoidosta huolehtiminen ja terveydentilan jatkuva ja suunnitelmallinen seuranta. Palveluntuottaja järjestää ateriat tehostetun palveluasumisen asukkaille. Huolehdimme, että asukkaiden asunnoissa tehdään tarpeenmukainen ja riittävä viikkosiivous, ja että yleistilat siivotaan, pidetään kunnossa ja asianmukaisina. Asukas saa yksilöllistä ohjausta ja apua oman asuntonsa ylläpitosiivoukseen viikoittain. Asukas saa asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustamme liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa).

Ympärivuorokautisen palveluasumisen tavoitteena on, että asukas pystyy mahdollisesti kuntoutuksen avulla ja kohentuneen toimintakykynsä ansiosta siirtymään kevyempään asumiseen vaiheittain. Palveluun sisältyy sosiaalinen kuntoutus arkielämässä selviytymiseen ja asioiden hoitoon, avustaminen päivittäisissä toiminnoissa sekä yhteisöllinen toiminta. Kuntoutumista toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa (omaiset, järjestöt, viranomaiset jne.) ja palveluun liitetään tarvittava palveluverkosto.

Yhteisöllinen asuminen (palveluasuminen)

Yhteisöllisessä asumisessa (palveluasumisessa) asiakas saa intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta psyykkisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin, omatoimisuuden sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Asiakas tarvitsee päivittäistä, mutta ei ympärivuorokautista, tukea, ohjausta tai apua päivittäistoiminnoista suoriutumisessa. Asiakas asuu palveluntuottajalta vuokraamassaan asunnossa, joka sijaitsee asumispalvelun toimintayksikössä. Henkilöstöä on paikalla päiväsaikaan. Yöaikaan henkilökunta on tavoitettavissa tarvittaessa (puhelin, turvaranneke tms.).

Toiminnan painopisteenä on monipuolinen kuntoutus ja asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Asiakasta ohjataan harjoittelemaan sairauden kanssa selviytymistä ja hankkimaan tarvittavia toimintavalmiuksia. Harjoittelu kohdistuu itsenäistä asumista tukeviin taitoihin, kuten ruoanlaittoon, siivoukseen ja pyykinpesuun. Lisäksi asiakasta ohjataan tekemään itsenäisesti päätöksiä, hoitamaan raha-asioitaan ja muita asioitaan sekä toimimaan asumisyksikön ulkopuolella. Asiakasta ohjataan ja tuetaan koulutusta ja työelämää koskevissa suunnitelmissa ja tuetaan näihin. Asiakkaalle annetaan neuvontaa, tukea ja ohjausta myös lepoajoista huolehtimiseen.

Tavoitteena on asiakkaan päivittäistoimintojen ja asumisen taitojen harjaantuminen sekä hallitseminen. Tavoitteena on myös, että asiakas ottaa vastuun omasta terveydentilasta, sairauden hoidosta ja suoriutuu lääkehoidosta. Palvelun päätavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen siten, että hän pystyy vaiheittain siirtymään kevyemmin tuettuun tai itsenäiseen asumiseen.

Tuettu asuminen

Tuen ja ohjauksen tarkoitus on vahvistaa asiakkaiden terveellistä ja mielekästä elämäntapaa ja mahdollisuutta siirtyä kevyemmin tuettuun asuntoon tai itsenäiseen vuokra-asuntoon. Tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja luoda yhteys paikallisiin palveluihin. Tukiasuminen käsittää säännöllistä, kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa, joka tapahtuu myös muualla kuin yksikössä ja omassa asunnossa. Tukiasumista tuotetaan yksikön yhteydessä.

Kuntouttava toiminta tarkoittaa arkielämän selviytymiseen ja asioiden hoitoon kuuluvien päivittäisten asioiden harjoittelua. Asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn tukemista toteutetaan tukikäynneillä ja -puheluilla, joiden sisällöstä ja määrästä sovitaan tilaajan kanssa asiakkaan henkilökohtaisessa kuntoutussuunnitelmassa. Tuen tarpeessa tapahtuvat muutokset sovitaan kuntoutumissuunnitelman teon yhteydessä yhdessä tilaajan edustajan kanssa.

Asiakas on vastuussa jokapäiväiseen elämiseen kuuluvista menoistaan (esim. henkilökohtainen hygienia, vaatehuolto ja vaatehankinnat, terveydenhuolto, lääkkeet ja matkustamisen menot). Asiakas tekee vuokrasopimuksen ja maksaa asunnosta vuokran. Tuetussa asumisessa asiakkaan päivä- ja viikko-ohjelmaan kuuluu siivouksesta ja hygieniasta huolehtiminen. Pyykinpesuun ja vaatehuoltoon asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen henkilökunnalta.

Asiakas huolehtii pääasiassa itse omista aterioistaan. Palveluntuottaja ohjaa asukasta aterioiden suunnittelussa ottaen huomioon monipuolisuuden ja terveellisyyden sekä varmistaen kuntoutujan riittävän ravinnonsaannin.