Esperi Caren laatudata ja asiakastyytyväisyystulokset ovat jatkossa julkisia

23.1.2020

Hoivan laatu kuntoon, johtaminen ja henkilöstö keskiöön sekä vastuullisuus ja avoimuus kaiken tekemisen kulmakiviksi. Siinä pähkinänkuoressa Esperi Caren lähitulevaisuuden tekemisen kulmakivet. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkityksellisyyttä avataan tuomalla jatkossa laatudata ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkisiksi.

Hoivayhtiö Esperi Care on jo vuoden ajan tehnyt paljon töitä hoivan laadun parantamiseksi, johtamisen kehittämiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Nyt kehitystyön tueksi on valmistunut myös puolueettoman Laaturyhmän raportti, jota käytetään niin ikään työkaluna tulevaisuuden laadun suunnittelu- ja kehitystyössä.

Jatkossa Esperin kaiken tekemisen keskiössä on avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Esperi ryhtyy julkaisemaan verkkosivuillaan toimintaansa mittavaa laatudataa, josta käy ilmi kaikki laatuun vaikuttavat asiat kuten esimerkiksi viranomaistarkastusten määrä, laatupoikkeamat, viriketoiminnan toteutus ja hoitosuunnitelmien ajantasaisuus. Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan kokonaisuudessaan yhteiskuntavastuu- ja laaturaportti sekä asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Esperin keskeiset hankkeet toiminnan parantamiseksi on kiteytetty kolmeksi eri kokonaisuudeksi, joista kukin pitää sisällään useita konkreettisia toimenpiteitä:

Hyvä työ: Riittävästi osaavaa henkilöstöä ja panostuksia johtamiseen

Hyvän hoivan tärkein edellytys on hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Esperi Carella tulee olla riittävästi osaavaa henkilöstöä, siksi yhtiö panostaa vahvasti osaamisen kehittämiseen sekä hyvään johtamiseen ja lähiesimiestyöhön. Henkilöstön hyvinvointiin tähdätään muun muassa hyvinvointiohjelmalla ja osallistamalla henkilöstöä yhtiön kehitykseen ja laatutyöhön. Myös rekrytointeja jatketaan aktiivisesti ja hoiva-avustajakoulutusta laajennetaan.

Hyvä hoiva: Asiakas kohdataan yksilönä ja tarpeita kunnioittaen

Hyvään hoivaan kuuluu se, että asiakkaat huomioidaan aina yksilöinä ja heidän itsenäisyyttään kunnioittaen. Hyvän hoivan laadun standardien määritteleminen on Esperin tavoite myös kansallisella tasolla. Sen lisäksi Esperi edesauttaa hyvän hoivan toteutumista muun muassa lisäämällä omavalvontasuunnittelua, vahvistamalla asukkaiden omatoimisuutta sekä kehittämällä arviointiin ja valvontaan liittyviä prosesseja.

Hyvä elämä: Itsenäistä elämää asukkaille ja lisää vuorovaikutusta läheisten kanssa

Esperin missiona on mahdollistaa asukkailleen hyvä elämä: Asukkaita tulee kuunnella ja kunnioittaa ja heidät tulee kohdata yksilöinä. Jokaiselle tulee mahdollistaa osallistuminen oman arkensa suunnitteluun ja kodin toimintaan. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että säännölliset asukaskokoukset otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä, asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja läpinäkyvästi, palautteita läpikäydään ylintä johtoa myöten, tilojen viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja vuorovaikutusta omaisten ja läheisten kanssa lisätään eri tavoin.

Laaturyhmä arvioi toimintaa laajasti

Esperi Caren Laaturyhmä perustettiin vuosi sitten ja siihen valittiin mukaan ulkopuolisia ja riippumattomia asiantuntijoita. Laaturyhmän tehtävänä oli tarkastaa ja arvioida Esperi Caren yksiköitä muun muassa tekemällä kattavasti arviointikäyntejä ympäri Suomen. Laaturyhmän puheenjohtajana toimi geriatrian professori Jaakko Valvanne.

Laaturyhmä sai arviointityönsä valmiiksi alkuvuodesta ja esitteli raporttinsa kehitystoimenpiteistä Helsingissä tänään järjestetyssä Huomisen hoiva -seminaarissa.

Laaturyhmän raporttiin voi tutustua: Linkki

Esperin kehitystoimenpiteisiin voi tutustua: Linkki

Median haastattelupyynnöt

Mediadesk
010 408 7000
media@esperi.fi