Valvira antanut päätöksen Esperiä koskeneessa valvonta-asiassa – Esperin mittavat kehittämistoimet huomioitu

23.4.2019

Valvira on antanut päätöksen Esperin vanhustenhuollon yksiköitä koskeneeseen valvonta-asiaan. Arviointien pohjana käytettiin aluehallintovirastojen vuosina 2017-2018 tehtyjä valvontaratkaisuja tai vireillä olleita valvontoja. Päätöksessään Valvira toteaa Esperin jo ryhtyneen korjaaviin toimenpiteisiin.

Esperin noin 250 yksiköstä 150 on jo tarkistettu kuntien ja viranomaisten toimesta ja myös kaikki loput yksiköt tullaan tarkastamaan kevään aikana. Esperi tulee toimittamaan Valviralle selvityksen kaikista tekemistään korjaavista toimenpiteistä määräaikaan mennessä ja jatkaa tiivistä ja hyvää yhteistyötä Valviran sekä aluehallintovirastojen kanssa.

Esperillä useita henkilöstöön ja laatuun liittyviä kehityshankkeita työn alla

Esperi on käynnistänyt useita henkilöstön hyvinvointiin tähtääviä hankkeita. Esperi on mm. lisännyt esimiesten työaikaa henkilöstön työhyvinvoinnin varmistamiseen ja laadun johtamiseen yksiköissä, selkeyttänyt työvuoroprosessia ja lisännyt sekä osin ulkoistanut tukityön osuutta. Tämän lisäksi työn alla on uuden henkilöstöstrategian ja työhyvinvointisuunnitelman jalkautus, toimenkuvien ja roolien selkeytysprosessi, oman henkilöstön vakinaistamiseen ja kokoaikaistamiseen liittyvä hanke, johtamisen kriteerien käyttöönotto sekä avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän lisääminen.

Laatua vahvistamaan Esperi palkkasi jo tammikuussa uuden laatu- ja kehitysjohtajan ja otti helmikuussa käyttöön ilmiantokanavan. Työn alla on oman sisäisen laatutyön vahvistaminen sidosryhmä-työskentelyllä, uuden laatumittariston ja seurannan luominen sekä mm. avoin sidosryhmäraportointi ja laatukoulutuksien kehittäminen.

Mittavat toimenpiteet hoivan laadun parantamiseksi

Esperi on ryhtynyt kaikkien tarvittavien toimenpiteiden lisäksi erittäin mittaviin toimenpiteisiin hoivan laadun parantamiseksi. Työvoimapulaa ratkaistakseen Esperi on aloittamassa hoiva-avustajakoulutuksen. Oman sisäisten laadun kehittämishankkeiden lisäksi Esperi on kokoamassa Laaturyhmää, johon kootaan Suomen parhaimpia hoivatyön asiantuntijoita, ja jonka työskentelyn tavoitteena on paitsi Esperin oman laadun parantaminen myös hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistamista ja laatumittareiden synnyttämistä. Lisäksi Esperi haluaa edistää kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä: Esperi noudattaa jatkossa vastuullisen sopimisen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että Esperi sopii kuntien kanssa siitä asukkaiden tarvitsemasta hoitajamitoituksesta, mikä todellisuudessa ja arjessa hyvään hoivaan tarvitaan.