Hyvää yksilöllisistä palvelua

Esperi Care haluaa olla tulevaisuudessa hoiva-alan tunnettu ja laadukas suunnannäyttäjä. Haluamme Esperillä, että meiltä löytyvät alan arvostetuimmat esihenkilöt, parhaat työkaverit ja olemme asukkaiden ensisijainen valinta. Palveluittemme laatu on oltava korkea ja sen eteen teemme määrätietoista ja jatkuvaa kehittämistyötä. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme parasta hoivaa. Tämä tarkoittaa hyvää asiakaskokemusta, toiminnan turvallisuutta, tasalaatuisuutta ja vaikuttavaa, hyvää hoitoa ja palvelua. Tämä tuotetaan vastuullisella taloudenpidolla.

Laatu rakentuu henkilöstömme osaamisesta, inhimillisestä hoidosta, kuntouttavasta työotteesta ja aidosta auttamisen halusta. Asiakaskeskeisyys on laadukkaan työmme toteutumisen edellytys.

Päämäärämme on asukkaan toimintakykyä kehittävä tai iäkkäällä asukkaalla hänen toimintakykyään ylläpitävä kuntouttava työote validoivin menetelmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukasta tuetaan tekemään itsenäisesti se mitä hän pystyy ja haluaa, joko hoitajan ohjaamana tai tukemana.
 

Vuonna 2021 otimme käyttöön asukkaidemme yksilöllisiä tarpeita tukevat toimintafilosofiat:

• Ikäihmisten palvelut – Validaatio

• Mielenterveyskuntoutujien palvelut – MIELI-toipumisorientaatio

• Kehitysvammaisten palvelut – Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu.

Mittaamme ja seuraamme kehitystämme

Toimintamme mittaaminen ja jatkuva kehittäminen sekä virheistä oppiminen ovat olennainen osa hyvän ja laadukkaan hoivan tuottamista. Turvallisuuskulttuurissa tuemme laatua seuraamalla poikkeamia ja puuttumalla työprosesseissa havaittuihin virheisiin. Tarkastelemme myös läheltä piti -tapahtumia ja kannustamme, että myös niitä raportoitaisiin herkästi, jolloin kynnys kehittämiselle pysyy oikealla taajuudella ja opimme ehkäisemään systemaattisia virheitä. Tähän kuuluu myös poikkeama-prosessin läpimenon seuranta ja automaattinen käsittelymuistutus.

Tavoitteemme on julkaista aineistoa vuosittain konsernitasolla ja kehittää sisäisiä raportointimenetelmiä niin, että vuonna 2024 yksikkökohtaista laatudataa on avoimesti saatavilla.
 

Koulutuksia vuoden ympäri

Määrittelemme vuosittain yksiköiden laatuun liittyvät tavoitteet. Joka kuukausi järjestämme koulutuksia joltakin osa-alueelta. Koulutukset on ankkuroitu yksikköjen esimiehen vuosikelloon, ja korona-aikaan virtuaalikoulutukset ovat olleet suosiossa. Laatufunktio järjestää säännöllisesti perehdytystä eri yksiköille heidän tarpeisiinsa.

"Saattohoitomme yhtenäistäminen on ollut meille iso ponnistus. Yksiköissämme on nyt 270 saattohoitovastaavaa jakamassa arvokasta osaamistaan siihen, miten voimme olla parhaalla ja merkityksellisellä tavalla läsnä myös elämän viimeisinä hetkinä”, laatujohtaja Eeva Ketola kertoo.

Kansalliset laatuhankkeet

Sosiaalihuollon kansallisia indikaattoreita ei vie­lä ole, mutta osallistumme aktiivisesti valtioneu­voston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tutki­mus- ja selvitystietoon perustuen kehittää ja pilo­toida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonais­valtaisen seurannan malli sekä laatia ehdotus potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamisen ja arvioinnin minimistandardeista, joita voisi sovel­taa sekä kansallisesti että yksittäisissä toiminta­yksiköissä. Tavoitteenamme on edistää hanketta sosiaalihuollon osalta, jotta hyvä työ, hyvä hoiva ja hyvä elämä voivat toteutua tasapuolisesti ja läpinäkyvästi toimijasta riippumatta. 

Vuoden 2021 merkittävimmät strategiset hankkeet ovat vuonna 2020 valmistuneen Esperin yhtenäistetyn saattohoidon ohjeistuksen ja toimintamallin jalkautus, Fimean lanseeraaman uuden turvallisen lääkehoidon oppaan käyttöönotto, lääkehoidon parantamisen kehityshanke ja Kelan Kanta-palvelujen käyttöönoton valmistelu sekä tiedolla johtamisen kehittäminen Turvallinen koti  -mittariston avulla.

Tavoitteena hyvä elämä

Tavoitteemme on kehittää kotejamme aktiivisiksi elämisen ja asumisen yhteisöiksi. Järjestämme asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi yksiköissämme säännöllisiä asukaskokouksia, joissa asukkaat kehittävät yhdessä henkilöstön kanssa kodin toimintaa.

Mittamme kaikkia kodin aktiviteettimahdollisuuksia viikoittain ja tavoitteena on saada aktiviteetteja kaikissa yksiköissä jokaiselle arkipäivälle. Seuraamme asiakkaidemme palautteita vapaiden palautteiden kautta palautekanavassamme jatkuvasti sekä asukas-ja läheiskyselyissä vuosittain.  Hyvän elämän kehittämiseen kuuluvat myös aktiivinen työskentely yhdessä Laatufoorumissa vaikuttavien asukkaidemme läheisten kanssa. 

Laatustandardit

Esperillä on ISO 9001:2015:n mukainen laatujärjestelmä, joka auditoidaan ulkoisen ta­hon toimesta säännöllisesti sekä yksiköissämme ja konsernissamme. Kevään 2019 hoivakriisin seurauksena akkreditoitu sertifioija tarkasti serti­fiointimme edellytykset. Tarkastuksen tuloksena sertifikaatin voimassaolo jatkui keskeytyksettä. Prosessin mukainen erityisauditointi on valmistunut ja Labquality Oy on akkreditoituna sertifiointielimenä tehnyt päätöksen sertifikaatin voimassaolon jatkamisesta keskeytyksittä.

Sertifioidut yksikkömme löydät tämän linkin takaa.

sertifikaattitunnus_ISO_9001_Suomi_sin_web

Haluatko kuulla lisää laatutyöstä Esperillä? Ota yhteyttä sisäiseen laaturyhmäämme: laatu@esperi.fi.