Hyvää yksilöllisistä palvelua

Esperi Care haluaa olla tulevaisuudessa hoiva-alan tunnettu ja laadukas suunnannäyttäjä. Haluamme, että meillä työskentelevät alan arvostetuimmat esihenkilöt, parhaat työkaverit ja olemme asukkaiden ensisijainen valinta. Palveluittemme laadun on oltava korkea ja sen eteen teemme määrätietoista ja jatkuvaa kehittämistyötä.

Tavoitteemme on tarjota asukkaillemme parasta hoivaa. Tämä tarkoittaa hyvää asiakaskokemusta, toiminnan turvallisuutta, tasalaatuisuutta ja vaikuttavaa, hyvää hoivaa ja palvelua. Tämä mahdollistuu vastuullisella taloudenpidolla.

Laatu rakentuu henkilöstömme osaamisesta, inhimillisestä hoidosta, kuntouttavasta työotteesta ja aidosta auttamisen halusta. Asukaskeskeisyys on edellytys laadukkaalle työlle.

Päämäärämme on asukkaan toimintakykyä kehittävä tai ylläpitävä kuntouttava työote. Ikäpalveluissa toteutamme tätä validoivin menetelmin. Tuemme asukasta tekemään itsenäisesti sen, mitä hän pystyy ja haluaa, hoitajan ohjaamana tai tukemana.
 

Vuonna 2021 otimme käyttöön asukkaidemme yksilöllisiä tarpeita tukevat toimintafilosofiat:

• Ikäihmisten palvelut – Validaatio

• Mielenterveyskuntoutujien palvelut – MIELI-toipumisorientaatio

• Kehitysvammaisten palvelut – Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu.

Mittaamme ja seuraamme kehitystämme

Toimintamme mittaaminen, jatkuva kehittäminen sekä virheistä oppiminen ovat olennainen osa hyvän ja laadukkaan hoivan tuottamista. Turvallisuuskulttuurissa tuemme laatua seuraamalla poikkeamia ja puuttumalla työprosesseissa havaittuihin virheisiin.

Tutkimme myös läheltä piti -tapahtumia ja kannustamme, että myös niitä raportoitaisiin herkästi, jolloin kynnys kehittämiselle pysyy oikealla taajuudella ja opimme ehkäisemään systemaattisia virheitä. Tähän kuuluu myös poikkeamaprosessin läpimenon seuranta ja automaattinen käsittelymuistutus.

Tavoitteemme on julkaista aineistoa vuosittain konsernitasolla ja kehittää sisäisiä raportointimenetelmiä niin, että vuonna 2024 yksikkökohtaista laatudataa on avoimesti saatavilla.

Koulutuksia vuoden ympäri

Määrittelemme vuosittain yksiköiden laatuun liittyvät tavoitteet. Joka kuukausi järjestämme koulutuksia joltakin laadun osa-alueelta. Koulutukset on ankkuroitu yksikköjen esimiehen vuosikelloon, ja korona-ajan jälkeen virtuaalikoulutukset ovat olleet suosiossa ja myös verkko-oppiminen on kehittynyt Esperin uuden verkko-oppimisalustan avulla. Laatufunktio järjestää säännöllisesti perehdytystä eri yksiköille heidän tarpeisiinsa.

"Saattohoitomme yhtenäistäminen on ollut meille iso ponnistus, ja sen osaamisen ylläpito on perustehtäväämme. Yksiköissämme on nyt 270 saattohoitovastaavaa jakamassa arvokasta osaamistaan siihen, miten voimme olla parhaalla ja merkityksellisellä tavalla läsnä myös elämän viimeisinä hetkinä”, laatujohtaja Eeva Ketola kertoo.

Hyvinvointialueiden käynnistyessä myös lainsäädäntö on monelta osin uudistunut ja Esperi on tehnyt oman kaksivuotisen omavalvontaohjelman tulevan valvontalain mukaisesti. Olemme myös kehittäneet varautumista ja valmiuttamme yhteiskunnan häiriötilanteiden varalle ja kotimme ovat tehneet niihin omat toimintokorttinsa

Kansalliset laatuhankkeet

Sosiaalihuollon kansallisia indikaattoreita ei vie­lä ole, mutta osallistuimme aktiivisesti valtioneu­voston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) -hankkeeseen 2021 ja sitä seuraavaa Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia toimeenpanohankkeen suunnitteluun 2022. Työ jatkuu strategian toimeenpanossa erityisesti mittareiden osalta, johon myös Esperi osallistuu.

Tavoitteenamme on edistää hanketta sosiaalihuollon osalta, jotta hyvä työ, hyvä hoiva ja hyvä elämä voivat toteutua tasapuolisesti ja läpinäkyvästi toimijasta riippumatta. 

Vuoden 2021-2022 merkittävimmät strategiset hankkeet ovat olleet vuonna 2020 valmistuneen Esperin yhtenäistetyn saattohoidon ohjeistuksen ja toimintamallin jalkautus, Fimean lanseeraaman turvallisen lääkehoidon oppaan käyttöönotto, lääkehoidon parantamisen kehityshanke ja Kelan Kanta-palvelujen käyttöönoton valmistelu, toimintakykymittareiden käyttöönoton tukeminen (RAI, FIM, TUVA) sekä tiedolla johtamisen kehittäminen Turvallinen koti -mittariston avulla.

Tavoitteena hyvä elämä

Tavoitteemme on, että kotimme ovat aktiivisia elämisen ja asumisen yhteisöjä. Järjestämme asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi yksiköissämme säännöllisiä asukaskokouksia, joissa asukkaat kehittävät kodin toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa.

Mittamme kaikkia kodin aktiviteetteja viikoittain ja tavoitteenamme on saada aktiviteetteja kaikissa yksiköissä jokaiselle arkipäivälle. Seuraamme asiakkaidemme palautteita vapaiden palautteiden kautta palautekanavassamme jatkuvasti sekä asukas- ja läheiskyselyissä vuosittain. Hyvän elämän kehittämiseen kuuluvat myös aktiivinen työskentely yhdessä Laatufoorumissa vaikuttavien asukkaidemme läheisten kanssa.

Laatustandardit

Esperillä on ISO 9001:2015:n mukainen laatujärjestelmä, joka auditoidaan säännöllisesti yksiköissämme ja konsernissa ulkoisen ta­hon toimesta. Laadun kehittäminen etenee auditointihavaintojen avulla ja monet kehittämistoimet kumpuavat näistä havainnoista. Sertifikaattimme on voimassa 6.2.2024 saakka, tämän jälkeen on uudelleen sertifiointi.

Sertifioidut yksikkömme löydät tämän linkin takaa.

sertifikaattitunnus_ISO_9001_Suomi_sin_web

Haluatko kuulla lisää laatutyöstä Esperillä? Ota yhteyttä sisäiseen laaturyhmäämme: laatu@esperi.fi.