Laatu ja jatkuva kehittäminen

Laadun johtaminen

Varmistamme hyvän laadun ja johdamme laatua neljän keskeisen näkökulman kautta:

  1. Asiakastyytyväisyys: Työskentelemme asukkaidemme kodissa ja olemme paikalla heitä varten. Olemme pitkään seuranneet asukkaiden tyytyväisyyttä ja seuraamme avointa palautetta jatkuvasti. Tarjoamme asukkaillemme yksilöllistä asumispalvelua ja hoivaa.
     
  2. Asukkaan toimintakyky palveluissa: Haluamme ylläpitää asukkaidemme fyysistä toimintakykyä ja tukea heidän omia voimavarojaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukas tekee itsenäisesti sen minkä kykenee joko hoitajan ohjaamana tai tukemana. Tärkeä osa työtä on myös tukea asukkaan sosiaalisia ja psyykkisiä voimavaroja esimerkiksi avustamalla asukasta, jotta hän pääsee mukaan ryhmätuokioihin ja vapaa-ajan tapahtumiin. Seuraamme asiakkaidemme toimintakykyä ja vointia jatkuvasti RAI-, TUVA- ja FIM -mittareiden avulla.
     
  3. Hoivan laatu: Palvelut toteutetaan sopimusten mukaisesti. Seuraamme, että asukkailla on päivitetyt palvelun toteuttamissuunnitelmat, yksiköissä on riittävästi ulkoilua ja aktiviteetteja, ja asiakaskirjauksia tehdään säännöllisesti ja laadukkaasti. Turvallisuuskulttuurimme kuuluu, että poikkeamia raportoidaan ja seurataan. Tarvittavat toimenpiteet tehdään sovitussa määräajassa.
     
  4. Henkilöstötyytyväisyys: Hyvä laadukkaan hoivan saa aikaan motivoitu, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Seuraamaamme muun muassa henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti. Myös sairaspoissaoloja ja henkilöstövaihtuvuutta seurataan, jotta voimme ennakoivasti reagoida muutoksiin proaktiivisesti.

Laadukas työ on strategiamme kulmakivi. Yrityksen johto sitoutuu laadun seurantaan, ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Laatujärjestelmämme mahdollistaa päivittäisen mittareiden seurannan. Laatuanalyysejä ja mittareita seurataan organisaation jokaisella tasolla hallituksesta hoitoyksikköjen kokouksiin. Tavoitteenamme on olla alan laadun suhteen paras toimija vuoteen 2027 mennessä.

Laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittymisestä vastaa sisäinen Laaturyhmämme, joka koostuu laatujohtajasta, laatupäälliköstä, kunkin liiketoiminta-alueen palveluvastaavista sekä tukifunktioiden edustajista. Laatutyö on osa perehdytystä kaikille uusille esimiehille ja hoivatyöntekijöille. Laatutyötä ja sen tuloksia seurataan viikoittain yksiköiden viikkoraporteissa sekä sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa. Johdon katselmus pidetään vuosittain.

Laatuprosessit – systemaattinen laadun kehittäminen

Esperin laadun kehittämismalli perustuu jatkuvaan parantamiseen ja hyvään turvallisuuskulttuuriin. 

Suunnitelmat: Olemme kehittäneet sisäisiä toimintamalleja, laatujärjestelmän ja työkäytäntöjä, jotta henkilöstöllämme olisi asukkaillemme aikaa. Kun prosessit toimivat, läsnäololle jää tilaa. Se saa asukkaat viihtymään ja henkilöstön jaksamaan. Hyvä omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma sekä palo- ja pelastussuunnitelma ovat tasalaatuisen ja turvallisen hoidon perustana.

Toteutus – hoitotyön johtaminen: Suunnitelmien tarkoitus on tukea turvallista ja ennen kaikkea hyvää ja yksilöllistä hoitoa. Yksilölliset ja yhdessä asiakkaan kanssa laaditut palvelun toteuttamissuunnitelmat ja niiden toteutus ovat avainasemassa. Seuraamme palvelujen säännöllistä ja tarpeiden mukaista toteutumista.

Seuranta ja jatkuva kehittäminen: Meillä on käytössä laatumittarit, joilla voimme seurata laatua jatkuvasti. Turvallisuuskulttuuriimme kuuluu, että jokainen työntekijä raportoi työssä havaitsemansa poikkeamat ja ne käsitellään yksiköissä. 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme. Seurannan tulokset vaikuttavat konserni- ja yksikkötasolla kehittämissuunnitelmiin. Sisäinen laaturyhmämme arvioi jatkuvasti kehityskohteita, uusia viranomaisohjeistuksia ja parhaita hoitokäytäntöjä.

Laadun varmistus – auditoinnit: Esperissä toteutetaan sisäisiä ja ulkoisia auditointeja osana laadukkaan toiminnan varmistamista. Ulkoiset auditoinnit ovat riippumattoman ulkopuolisen tahon, LabQualityn, tekemiä. Auditoinnin tarkoituksena on arvioida yksiköiden toimintakykyä ja tunnistaa kehityskohteita. Sisäisissä auditoinneissa auditoija opastaa ja kouluttaa ja mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen. Laadun arviointiin kuuluu myös sähköinen vuosikysely yksiköille sekä kohdennetut arviointi- ja tukikäynnit yhdessä muiden tukifunktioiden kanssa liiketoimintojen toiveesta. Myös viranomaistarkastukset ovat osa toimintamme laadun varmistamista. 

Esperi_Care_laatujärjestelmä
Laatujärjestelmän kulmakivet​