Kehityshankkeet

Olemme ryhtyneet erittäin mittaviin toimenpiteisiin hoivan laadun parantamiseksi. Omien sisäisten laadun kehittämishankkeiden lisäksi olemme perustaneet ulkoisen Laaturyhmän, johon on koottu Suomen parhaimpia hoivatyön asiantuntijoita ja jonka työskentelyn tavoitteena on paitsi Esperin oman laadun parantaminen myös hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistaminen ja laatumittareiden synnyttäminen.

Vuonna 2019 aloitimme 7 laatuhanketta, joiden tavoitteena oli mittava hoivan laadun parantaminen. Vuonna 2020 jatkoimme kaikkia hankkeita ja niiden kehittämistä. Vuoden 2021 merkittävimmät strategiset hankkeet ovat vuonna 2020 valmistuneen Esperin yhtenäistetyn saattohoidon ohjeistuksen ja toimintamallin jalkautus, Fimean lanseeraaman uuden turvallisen lääkehoidon oppaan käyttöönotto, lääkehoidon parantamisen kehityshanke ja Kelan Kanta-palvelujen käyttöönoton valmistelu.

Olemme kehittäneet laatuamme

Esperi-laatuhankkeet

 

Laatuindeksin kehitys ja käyttöönotto

Vuonna 2019 aloitimme laatuindeksin kehittämi­sen. Laatuindeksillä voimme seurata asiakkai­demme hoivan laatua neljästä eri näkökulmasta: asiakastyytyväisyyden, henkilöstöntyytyväi­syyden, hoivan laadun ja vaikuttavuuden sekä tuloksellisuuden kautta. Tuloksena syntyi Turvallinen Koti -mittaristo, jonka tavoite on auttaa esimiehiämme kokonaisvaltaisella tiedolla johta­misessa, parantamaan ja kehittämään toimintaa sekä ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita visu­alisoimalla ilmiötä ja niiden keskeisimpiä juurisyitä.

Vuoden 2021 keväällä aloitimme mittarin pilotoinnin ja jalkauttamisen. Tavoite on, että mittaristo on käytössä vuoden loppuun mennessä.

Laaturyhmä ja Laatuforum

Olemme perustaneet kaksi eri työryhmää laadun kehittämisen tueksi: Laaturyhmän sekä Laatuforumin.

Laaturyhmän osallistujat ovat Suomen johtavia hoivatyön asiantuntijoita, jotka toimivat Esperin ulkoisina neuvonantajina ja auttavat Esperiä kehittämään toimintaansa.

Laatuforum on jatkuva laatutyön elin, johon on koottu osallistujia työntekijöistä, asukkaiden omaisista sekä hallinnosta. Forumin tarkoituksena on luoda kanava, jonka kautta työntekijät ja omaiset pääsevät vaikuttamaan laadun kehitykseen ja valvontaan Esperillä.

Ilmiantokanava

Tammikuussa 2019 loimme ns. ilmiantokanavan, jolla työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät voivat ilmoittaa puutteista toiminnassa anonyymisti.

Yhteiskuntavastuu ja ulkoinen raportointi

Kehitämme jatkuvasti ulkoista raportointiamme ja yhteiskuntavastuun kommunikointia. Kerromme toiminnastamme avoimesti ulospäin muun muassa yhteiskuntavastuu-osiossa nettisivuillamme sekä Yhteiskuntavastuuraportista, jota olemme tehneet vuodesta 2019.

Työntekijöiden kouluttaminen laatunäkökulmasta

Uudistimme sisäiset koulutusohjelmamme vuonna 2019 varmistaaksemme osaamisen kaikissa yksiköissä. Erityisesti laatu- ja menetelmäkoulutuksia on yhtenäistetty ja niitä on seurattu entistä tarkemmin. Uusi koulutussuunnitelma lanseerattiin 2021. Meille on tärkeää, että mahdollistamme työntekijöille riittävät koulutuksen ja osaamisen, jotta he voivat tehdä työtään laadukkaasti ja asukkaat yksilöinä huomioiden.

Yksiköiden tukimalli

Annamme erityistä tukea yksiköille, jotka syystä tai toisesta kokevat hetkellisiä vaikeuksia toiminnassaan. Tukiryhmään kuuluu kokeneita Esperin työntekijöistä, jotka voivat tukea yksikköä niin akuuteissa tilanteissa kuin systemaattisempien ongelmien ratkomisessa. Tarkoituksena on, että yksikään yksikkö ei jää haasteidensa kanssa yksin.

Kansalliset laatuhankkeet

Osallistumme omalta osaltamme kansallisiin laatuhankkeisiin hoiva-alalla myös oman Laaturyhmä-työmme ulkopuolella. Olemme sitoutuneita hoiva-alan kehittämiseen Suomessa. Haluamme, että jokainen voi saada hoivakodeissa laadukasta ja turvallista hoivaa sitä tarvitessaan, ja kansalliset laatuhankkeet varmistavat tämän kaikkialla Suomessa.