Kehityshankkeet

Olemme ryhtyneet erittäin mittaviin toimenpiteisiin hoivan laadun parantamiseksi. Omien sisäisten laadun kehittämishankkeiden lisäksi olemme perustaneet ulkoisen Laaturyhmän, johon on koottu Suomen parhaimpia hoivatyön asiantuntijoita ja jonka työskentelyn tavoitteena on paitsi Esperin oman laadun parantaminen myös hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistaminen ja laatumittareiden synnyttäminen.

Laatua vahvistamaan Esperi palkkasi tammikuussa 2019 uuden laatu- ja kehitysjohtajan ja otti helmikuussa käyttöön ilmiantokanavan. Ulkoisten ja sisäisten auditointien määrää on nostettu ja lääkehoitosuunnitelmat ja omavalvontasuunnitelmat päivitetty sekä niihin liittyvä ohjeistus uusittu.

Aluepäälliköille ja yksikköjen johdolle on myös lisätty aikaa henkilöstön johtamiseen ja laadun varmistamiseen.

Tärkeimmät laatuhankkeemme:

Esperi-laatuhankkeet

Laatuindeksin kehitys ja käyttöönotto

Kehitämme laatuindeksiä, jolla laatutavoitteiden toteutumista voidaan seurata yksiköissä neljästä eri näkökulmista: asiakastyytyväisyyden, henkilöstötyytyväisyyden, hoivan teknisen laadun sekä hoivan vaikuttavuuden kautta. Tavoitteena on saada selkeä kuva siitä, miten yksiköissä toimitaan ja tuoda selkeyttä yhteiseen laatutyöhön. Indeksin avulla voidaan havaita niin parhaita toimintamalleja, joita kannattaa levittää muihin yksiköihin, kuin myös kehitysalueita, joihin yksikkö voi tarvita konsernin tukea. Mittariston kehitys on aloitettu alkuvuodesta 2019 ja otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Laaturyhmä ja Laatuforum

Olemme perustaneet kaksi eri työryhmää laadun kehittämisen tueksi: Laaturyhmän sekä Laatuforumin.

Laaturyhmän osallistujat ovat Suomen johtavia hoivatyön asiantuntijoita, jotka tutkivat niin Esperiä kuin hoiva-alaa kokonaisuudessaankin vuoden ajan tavoitteenaan hoivan kansallisten kehitysalueiden tunnistaminen ja uusien laatumittareiden synnyttäminen.

Laatuforum on jatkuva laatutyön elin, johon on koottu osallistujia työntekijöistä, asukkaiden omaisista sekä hallinnosta. Forumin tarkoituksena on luoda kanava, jonka kautta työntekijät ja omaiset pääsevät vaikuttamaan laadun kehitykseen ja valvontaan Esperillä.

Ilmiantokanava

Tammikuussa 2019 loimme ns. ilmiantokanavan, jolla työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät voivat ilmoittaa puutteista toiminnassa anonyymisti.

Yhteiskuntavastuu ja ulkoinen raportointi

Osana kehityshankkeita parannamme ulkoista raportointia ja yhteiskuntavastuun kommunikointia. Emme halua piilotella toimintaamme tai sen periaatteita, vaan kertoa siitä avoimesti ulospäin. Siksi olemme perustaneet yhteiskuntavastuun osion Internet-sivuillemme ja julkaisimme Yhteiskuntavastuuraportin vuodesta 2019.

Työntekijöiden kouluttaminen laatunäkökulmasta

Uudistamme sisäiset koulutusohjelmamme vuonna 2019 varmistaaksemme osaamisen kaikissa yksiköissä. Erityisesti laatu- ja menetelmäkoulutuksia tullaan yhtenäistämään ja niiden toteutumista seuraamaan entistä tarkemmin. Meille on tärkeää, että mahdollistamme työntekijöille riittävät koulutuksen ja osaamisen, jotta he voivat tehdä työtään laadukkaasti ja asukkaat yksilöinä huomioiden.

Kriisiyksiköiden tukimalli

Olemme luomassa hoivaosaajien ryhmää, jonka tarkoituksena on auttaa yksiköitä, jotka syystä tai toisesta kokevat vaikeuksia toiminnassaan. Ryhmä tulee koostumaan kokeneista Esperin hoivatyöntekijöistä, jotka voivat tukea yksikköä niin välittömissä kriisitilanteissa kuin myös systemaattisempien ongelmien ratkomisessa. Tarkoituksena on, että yksikään yksikkö ei jää haasteidensa kanssa yksin. Ryhmää kootaan vuonna 2019.

Kansalliset laatuhankkeet

Osallistumme omalta osaltamme kansallisiin laatuhankkeisiin hoiva-alalla myös oman Laaturyhmä-työmme ulkopuolella. Olemme sitoutuneita hoiva-alan kehittämiseen Suomessa. Haluamme, että jokainen voi saada hoivakodeissa laadukasta ja turvallista hoivaa sitä tarvitessaan, ja kansalliset laatuhankkeet varmistavat tämän kaikkialla Suomessa.