Laatu ja jatkuva kehittäminen

Laadun johtaminen

Varmistamme hyvän laadun ja johdamme laatua neljän keskeisen näkökulman kautta:

  1. Asiakastyytyväisyys: Esperissä hyvä laatu lähtee siitä, että asukkaat kokevat saamansa palvelun laadukkaaksi. Työskentelemme asukkaidemme kodissa ja olemme paikalla heitä varten. Olemme pitkään seuranneet asukkaiden tyytyväisyyttä vuositasolla, mutta toukokuusta 2019 lähtien siirryimme seuraamaan asukastyytyväisyyttä kahdesti vuodessa, jotta meillä olisi koko ajan ajantasaista tietoa ja voisimme proaktiivisesti johtaa laatua.
     
  2. Hoivan vaikuttavuus: Haluamme ylläpitää asukkaidemme fyysistä toimintakykyä ja tukea heidän omia voimavarojaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukas tekee itsenäisesti sen minkä kykenee joko hoitajan ohjaamana tai tukemana. Tärkeä osa työtä on myös tukea asukkaan sosiaalisia ja psyykkisiä voimavaroja esimerkiksi avustamalla asukasta, jotta hän pääsee mukaan ryhmätuokioihin ja vapaa-ajan tapahtumiin. Seuraamme asiakkaidemme kunnon kehittymistä ja vointia jatkuvasti RAI-, RAVA-, TUVA- ja FIM -mittareiden avulla.
     
  3. Tekninen laatu: Palvelut pitää toteuttaa säännöllisesti, riittävästi ja sopimusten edellytysten mukaisesti. Seuraamme, että asukkailla on päivitetyt hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat, yksiköissä on riittävästi ulkoilua ja viriketoimintaa, ja asiakaskirjauksia tehdään säännöllisesti ja laadukkaasti. Poikkeamia raportoidaan ja erityisesti vakavia poikkeamia seurataan ja niiden käsittelyaika tarkkaillaan, jotta varmistamme, että otamme niistä opiksi.
     
  4. Henkilöstötyytyväisyys: Hyvä laatua tehdään motivoidulla, osaavalla ja riittävällä henkilöstöllä. Siirrymme seuraamaan henkilöstön yleistä tyytyväisyyttä ja esimiestyytyväisyyttä puolivuosittain – sekä sairaspoissaoloja että henkilöstövaihtuvuutta seurataan jatkuvasti, jotta voimme ennakoivasti reagoida muutoksiin ennen kuin ne näkyvät hoivan laadussa.

 

Esperi Care laatuindeksi 2020

Laatujärjestelmämme mahdollistaa mittareiden päivittäisen seuraamisen interaktiivisen laatutyökalun kautta. Laatuindeksiä ja mittareita seurataan organisaation joka tasolla – hallituksesta yksikkökokouksiin.  

Laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittymisestä vastaa sisäinen Laaturyhmämme, joka koostuu laatujohtajasta, laatupäälliköstä, kunkin toiminta-alueen laatuvastaavista sekä tukifunktioiden edustajista. Laatupolitiikkamme on koulutettu kaikille toimintayksiköille ja se perehdytetään kaikille uusille työntekijöille. Laatutyö ja tulokset katselmoidaan vuosittain Laaturyhmän toimesta sekä johdon katselmoinnissa.

Laatuprosessit – systemaattinen laadun kehittäminen

Esperin laadun kehittämismalli perustuu jatkuvaan parantamiseen ja virheistä oppimiseen.

Suunnitelmat: Olemme kehittäneet sisäisiä toimintamalleja, laatujärjestelmän ja työkäytäntöjä, jotta henkilöstöllämme olisi asukkaillemme aikaa. Kun prosessit toimivat, läsnäololle jää tilaa. Se saa asukkaat viihtymään ja henkilöstön jaksamaan. Hyvä omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma sekä palo- ja pelastussuunnitelma ovat tasalaatuisen ja turvallisen hoidon perustana.

Toteutus – hoitotyön johtaminen: Suunnitelmien tarkoitus on tukea turvallista ja ennen kaikkea hyvää ja yksilöllistä hoitoa. Yksilölliset ja yhdessä asiakkaan kanssa laaditut hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat ja niiden toteutus ovat avainasemassa. Seuraamme palvelujen säännöllistä ja tarpeiden mukaista toteutumista.

Seuranta ja jatkuva kehittäminen: Osana kehitystyötämme olemme ottamassa käyttöön laatuindeksiä, jolla voimme seurata laatua joka kuukausi monelta eri kantilta. Jokainen yksikkö ja työntekijä raportoivat tämän lisäksi poikkeamia ja niiden käsittelyaikoja seurataan jatkuvasti. Poikkeamien hallinnan tarkoituksena on oppia virheistä, ennaltaehkäistä uusia virheitä ja minimoida riskien toteutuminen ja vakavuus virheiden tapahtuessa. Koko työyhteisön on tarkoitus oppia kustakin tapahtumasta. Olennainen osa laatuseurantaa ovat myös henkilöstö- ja asiakastyytyväisyystutkimukset, jotka tehdään neljä kertaa vuodessa.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme. Seurannan tulokset vaikuttavat konserni- ja yksikkötasolla kehittämissuunnitelmiin. Sisäinen laaturyhmämme arvioi jatkuvasti kehityskohteita, uusia viranomaisohjeistuksia ja parhaita hoitokäytäntöjä.

Laadun varmistus – auditoinnit: Esperissä toteutetaan sisäisiä ja ulkoisia auditointeja osana laadukkaan toiminnan varmistamista. Ulkoiset auditoinnit ovat riippumattoman ulkopuolisen tahon, LabQualityn, tekemiä. Auditoinnin tarkoituksena on arvioida yksiköiden ja Esperin laatujärjestelmän tilannetta tosiasioihin nojautuen ja tunnistaa parannustarpeita. Sisäisissä auditoinneissa auditoija opastaa ja kouluttaa ja mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen. Auditointiin panostetaan systemaattisesti.

Myös viranomaistarkastukset ovat osa toimintamme laadun varmistamista. Esimerkiksi tammi-syyskuun 2019 aikana viranomaiset ovat tarkastaneet 188 Esperin yksikköä. Esperin ikääntyneiden yksiköistä on tarkastettu noin 90%.

Esperi Laatujärjestelmä

Laatutyön keskeiset toimijat Esperillä

Laatutyötä valvovat ja edistävät systemaattisesti Esperillä pitkään toiminut Sisäinen Laaturyhmä sekä vuonna 2019 toimintansa aloittanut Laatuforum.

Sisäinen Laaturyhmä linjaa Esperin laatuprosessit ja hyväksyy laatuun liittyvät lomakkeet ja käytännöt, koordinoi sisäisiä ja ulkoisia auditointeja sekä seuraa poikkeamia. Ryhmä kokonaisuudessaan varmistaa, että Esperin toiminta on linjassa Esperin laatutavoitteiden kanssa.

Ryhmään kuuluvat Esperin laatu- ja kehitysjohtaja, laatupäällikkö sekä osaajat eri toimialoilta; mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut, ikäihmisten palvelut, kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut, lääkäripalvelut ja Saga Care. Ryhmään saat yhteyden sähköpostitse: laaturyhma@esperi.fi.

Laatuforum taas on Esperin uusi laatutyön elin, johon on koottu osallistujia omaisista, omista työntekijöistämme sekä hallinnosta. Ryhmän työntekijäjäsenet edustavat Esperin ikä- , kehitysvamma- sekä mielenterveyssegmenttejä mahdollisimman laajan osaamisen ja erilaisten näkökantojen mahdollistamiseksi.

Forumin tarkoituksena on luoda kanava, jonka kautta työntekijät ja omaiset pääsevät vaikuttamaan laadun kehitykseen ja valvontaan Esperillä. Meille on tärkeää, että kehitys tapahtuu niin asukkaat kuin työntekijätkin huomioon ottaen.