Tavoitteena hyvä hoiva, – kokonaisvaltaista hoivaa, yksilöllisistä lähtökohdista

Esperi Care on tulevaisuudessa tunnettu paitsi laadukkaasta palvelusta, myös siitä, että se on hyvä ja vastuullinen työnantaja sekä luotettava yhteistyökumppani. Esperi Care haluaa olla hoiva-alan laadun suunnannäyttäjä ja osa ratkaisua suomalaisissa alaa koskevissa kysymyksissä. Siksi Esperi työskentelee jatkuvasti paitsi omansa, myös koko hoiva-alan laadun kehittämiseksi Suomessa kaikilla tasoilla. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme hyvää hoivaa, mikä tarkoittaa asiakkaan kokemusta palvelun laadusta, toiminnan tarkkuutta, tasalaatuisuutta, turvallisuutta ja sopimuksenmukaisuutta sekä hoidon vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Tuotamme 2,5 miljoonaa hoivavuorokautta vuodessa.

Laatu rakentuu osaamisesta, inhimillisestä hoidosta, kuntouttavasta työotteesta ja aidosta auttamisen halusta. Asiakaskeskeisyys on laadukkaan ohjaus- ja hoivatyön toteutumisen edellytys. Peruslupauksemme ’Anna meidän auttaa’ ilmentää tehtäväämme kohdata asukkaat yksilöinä ja tarjota heille inhimillistä hoitoa. Laadun kokeminen on lupaus siitä, että kotiemme asukkaat ja palveluitamme käyttävät asiakkaat saavat hyvää ja laadukasta palvelua.

Päämäärämme on asukkaan toimintakykyä kehittävä tai iäkkäällä asukkaalla hänen toimintakykyään ylläpitävä kuntouttava työote. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukas tekee itsenäisesti sen minkä kykenee, joko hoitajan ohjaamana tai tukemana. Ryhdyimme 2019 erittäin mittaviin toimenpiteisiin hoivan laadun parantamiseksi. Tärkeimmät laatuhankkeemme olivat laatuindeksin kehitys, riippumattoman laaturyhmän arviointi -ja kehitystyö, omaisista sekä henkilöstöstä koostuvan laatuforumin osallistaminen laadun kehittämiseen, sidosryhmäraportoinnin kehittäminen sekä laadun koulutussuunnitelman uudistus.

Toimintamme mittaaminen ja jatkuva kehittäminen sekä virheistä oppiminen ovat olennainen osa hyvän ja laadukkaan hoivan tuottamista. Avoimessa ja vastuullisessa laatukulttuurissa virheitä tuodaan herkästi esille, jotta niitä voidaan oppia ehkäisemään. Vuoden 2019 aikana kehitimme sisäisiä toimintamalleja, prosesseja ja työkäytäntöjä, joiden tavoitteena oli lisätä henkilöstömme aikaa asiakaskohtaamisiin. Uudistimme ja yhtenäistimme myös sisäisiä koulutusohjelmiamme varmistaaksemme osaamisen kaikissa yksiköissä.

Vuonna 2020 tulemme panostamaan ammatilliseen oppimiseen ikääntyneiden ja erityisasumispalvelujen asukkaiden hoidossa ja kohtaamisessa. Tasalaatuisuutta ja toiminnan tarkkuutta arvioidaan johtamisjärjestelmällemme myönnetyssä ISO 9001:2015 sertifioinnissa. Kevään 2019 hoivakriisin johdosta ulkoinen, akkreditoitu sertifioija Labquality Oy tarkasti sertifiointimme edellytykset ja tarkastuksen tuloksena sertifikaatin voimassaolo jatkui keskeytyksettä. Myös viranomaistarkastukset ovat osa toimintamme laadun varmistamista ja vuonna 2019 ikäyksiköistämme lähes 95 prosenttia on tarkastettu viranomaisten toimesta. Olemmekin todennäköisesti Suomen tarkastetuin yhtiö.

Tavoitteena hyvä elämä

Tavoitteemme on kehittää kotejamme aktiivisiksi elämisen ja asumisen yhteisöiksi. Vuonna 2019 asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi otimme käyttöön asukaskokoukset, joissa asukkaat kehittävät yhdessä henkilöstön kanssa kodin toimintaa. Virike-, toiminta- ja harrastemahdollisuuksia varmistamme kodin uusien virikevastaavien toimesta ja asukaspalautetta mittaamme vuodesta 2019 eteenpäin kahdesti vuodesta. Hyvään elämään tarvitaan yhteisöä ja yhteistyötä. Vuonna 2020 tavoitteemme onkin lisätä asukkaidemme läheisten osallisuuden mahdollisuuksia kotiemme arjessa ja asukkaidemme elämässä. Kehitykseen kuuluu aktiivinen työskentely yhdessä Laatufoorumin omaisten kanssa. 

Laatustandardit

Laatutyön tuloksena täytämme ISO9001:2015-vaatimukset, mikä on todettu ulkoisen auditoijan, LabQualityn, toimesta. ISO-standardisarja on systemaattisen laatujohtamisen väline, jota organisaatiot voivat soveltaa laatuasioidensa hallintaan ja kehittämiseen.

Standardi asettaa vaatimukset toiminnalle ja sertifiointi osoittaa organisaation toimivan vaatimukset täyttävästi. Kevään 2019 hoivakriisin johdosta Labquality Oy käynnisti 25.1.2019 prosessin, jossa tarkastettiin muuttuneessa tilanteessa Esperi Care Oy:n johtamisjärjestelmän ISO 9001:2015 sertifikaatin voimassaolon edellytykset.

Prosessin mukainen erityisauditointi on valmistunut ja Labquality Oy on akkreditoituna sertifiointielimenä tehnyt päätöksen sertifikaatin voimassaolon jatkamisesta keskeytyksittä.

sertifikaattitunnus_ISO_9001_Suomi_sin_web

Haluatko kuulla lisää laatutyöstä Esperillä? Ota yhteyttä sisäiseen laaturyhmäämme: laaturyhma@esperi.fi.