Hyvä elämä

Ympäristön kuormituksen vähentäminen on tärkeä osa yhteiskunnallista kehitystä, joka turvaa terveellisen, monimuotoisen maailman myös tuleville sukupolville. Ympäristöystävällisyys on läsnä myös Esperin jokapäiväisessä toiminnassa, ja siihen kiinnitetään huomiota erityisesti rakentamisessa ja rakennusten käytössä, jätehuollossa ja kierrätyksessä sekä tekemissämme hankinnoissa.

Yhteinen ympäristömme

Tavoitteenamme on yhtiömme toimintojen ja palvelujen aiheuttamien ympäristövaikutusten minimointi kannustamalla yksikköjämme kierrätykseen ja energiatehokkuuteen.

Merkittävimmät toimintamme osa-alueet, joilla voimme suoraan vaikuttaa ekologiseen jalanjälkeemme, ovat sähkö, lämmitys, vedenkäyttö, jäte ja hankinnat. Välillisesti ympäristöön voimme vaikuttaa myös uusien yksiköiden rakennusmenetelmissä sekä -materiaaleissa.

Kuntien hoivapalvelujen kilpailutuksissa palveluntarjoajien hiilijalanjäljet eivät vielä ole olleet osa kilpailutekijöitä. Haluamme kuitenkin ekologisesta tehokkuudesta kilpailuvalttimme ottamalla sen huomioon toiminnassamme jo nyt. Odotamme kaikilta esperiläisiltä ympäristöllisesti vastuullista toimintaa.

Hiilijalanjälkemme 2020

Toimintamme vuosittainen hiilijalanjälki koostuu sähkön- ja vedenkulutuksesta, lämmitykseen käytettävästä energiasta sekä tuottamastamme jätemäärästä. Vuonna 2020 käyttämästämme sähköstä 51 % tuotetaan uusiutuvalla energialla ja hiilineutraalin sähkön osuus on 85 %. Kotiemme jätemäärien sekä sähkön- ja lämmönkulutusten osalta käytämme kulutusseurannasta mitattuja arvoja. Yksiköiden osalta, joista emme saa mitattua tietoa, käytämme kulutuksen arviointiin asukaspaikkoihin suhteutettua konsernin keskiarvoa.

Mahdollistamme ekologisesti tehokkaan jätehuollon teknologialla

Tavoitteenamme on kierrättää toiminnastamme syntyvä jäte ja minimoida sekajätteen määrä. Tavanomaisen jätekierrätyksen lisäksi toimialamme asettaa erityisiä kriteerejä jätehuollolle. Toiminnassamme syntyvät viiltävät tai pistävät jätteet eli särmäjätteet käsitellään asianmukaisesti ja pakataan apteekeista saataviin särmäjäteastioihin. Mittaamme ja seuraamme yksiköidemme jätehuollon ympäristövaikutusta käyttö- ja kierrätysasteilla. Vuonna 2020 jätteidemme hyötykäyttöaste oli 100 % ja kierrätykseen menneen jätteen osuus noin 45 %.

Otimme käyttöön L&T:n Ympäristönetin, jonka avulla saamme ajankohtaista ja yksikkökohtaista tietoa jätteiden tuotannosta, niiden kierrätysasteesta ja syntyneestä hiilijalanjäljestä. Palvelun avulla voimme asettaa myös helposti tavoitteita sekä raportoida jätehuollon kehityksestä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ympäristönetti on käytössä 122 yksikössämme. Yksi vuoden 2020 tavoitteistamme oli laajentaa seuranta koskemaan kaikkia Esperin yksiköitä, mutta johtuen jätehuoltolain tulkintaeroista emme saaneet seurantaa laajennettua tänä vuonna. Seurannan laajentamista kuitenkin jatketaan.

Huomioimme ympäristön uusien kiinteistöjen rakennussuunnittelussa

Vuoden 2020 aikana rakennutimme yhteensä 3 uutta hoivakotia, jotka tarjoavat tukea, apua ja asumista noin 200 asukkaalle. Vaikka kiinteistöt eivät olekaan Esperi-konsernin omaisuutta, huomioimme niiden operatiiviset ympäristövaikutukset osana omaa hiilijalanjälkeämme.

Suosimme uusien kiinteistöjen rakentamisessa ja niiden tekniikassa energiatehokkaita ratkaisuja muun muassa lämmityksen ja valaistuksen osalta. Myös materiaalivalinnoissa suosimme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Uusissa kodeissamme on käytössä talotekniikan etäohjaus, jonka avulla voimme seurata aktiivisesti kohteen sisäilmaolosuhteita sekä energiankulutusta. Uudiskohteissa ensisijainen lämmitysmuoto on maalämpö.

Käyttövaiheen ympäristövaikutusten pienentämisessä tärkeässä asemassa ovat energian- ja vedenkulutuksen mittaus- ja säätömahdollisuudet, mutta myös rakennusten käyttäjien valistus energiaa ja ympäristöä säästäviin tapoihin. Suurin osa kotiemme sähkönkulutuksesta muodostuu valaistuksesta ja ilmanvaihdosta. Uusien kohteiden valaistus toteutetaan LED-tekniikalla. Ympäristökuormitukseen vaikuttaa myös kotiemme sijainti. Jos uusi koti rakennetaan kaupunkiympäristöön hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, henkilökunnan ja asukkaiden läheisten tarve yksityisauton käyttöön vähentyy.

Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita hankinnoissamme, jotka ohjaavat säästämään energiaa, luontoa ja raaka-aineita ja huomioimaan tuotteiden ja palveluiden elinkaarikustannukset. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme sekä keskeisiltä palveluntuottajilta ja tavarantoimittajilta ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Ateriapalveluiden tuottajilta edellytämme vähintään 80 %:n raaka-aineiden kotimaisuusastetta.

Tavoitteenamme on vähentää tarpeetonta kulutusta, joten esimerkiksi keittiö- ja pesulakoneiden hankinnassa panostamme laadukkaisiin, pitkäikäisiin ja energiatehokkaisiin laitteisiin. Tavarantoimittajien kaikkien pakkausmateriaalien on oltava kierrätettäviä, eikä kertakäyttötuotteita ja yksittäispakkauksia käytetä kuin silloin, kun hygieniasyyt niiden käyttöä vaativat. Lisäksi muun muassa siivouspalveluntarjoajamme käyttävät ympäristöä vähemmän kuormittavia pesuaineita, siivousmenetelmiä ja -välineitä.

Tulevat tavoitteemme 

Arjen pienet ympäristöteot ovat merkityksellisiä, koska niitä toistetaan usein. Niiden tehoa lisää myös se, että mahdollisimman moni ihminen omaksuu luonnonvaroja säästäviä tapoja toimia. Tulevina vuosina tulemme lisäämään henkilöstömme perehdyttämistä ympäristöasioista huolehtimiseen sekä konsernitasolla että yksikkökohtaisesti. Tässä apuna toimivat verkkokoulutukset sekä tarkat ohjeistukset. Opasteiden ja erilaisten kuvakommunikaatiovälineiden avulla myös asukkaillamme on parempi mahdollisuus huolehtia yhteisestä ympäristöstämme. 

Mittareiksi olemme asettaneet sähkön- ja vedenkulutuksen, lämmitykseen käytettävän energiankulutuksen, tuotetun jätteen sekä sen käyttö- ja kierrätysasteet. Vuonna 2021 jatkamme ympäristöhuollon ja energiankulutuksen mittareiden kehittämistä. Tavoitteena on pienentää kohteiden ympäristövaikutuksia ja lisätä kohteiden vertailtavuutta.