Sosiaalinen vastuu

Jokainen on meille arvokas. Esperi on ammatillinen työpaikka, jossa kaikkia kunnioitetaan. Hyvät tiimit ja toimiva ammatillinen yhteistyömme ovat ylpeyden aiheitamme. Kannustamme toisiamme ja työkaverilta uskaltaa myös aina kysyä apua ja neuvoja. Olemme aidosti kiinnostuneita toisistamme, ja meille jokainen on tervetullut omana itsenään.

Esperi on sitoutunut parempaan esimiestyöhön. Tunnistamme toimivan johtamisen tärkeyden, ja olemme sitoutuneet johtamisen kehittämiseen ja tukemiseen. Meillä hyvä esimies ohjaa ja tukee työtä, perehdyttää, kuuntelee, on kiinnostunut, antaa vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Töissä sujuva arki rakentuu hyvästä perehdytyksestä ja ohjauksesta, selkeistä työnkuvista, mahdollisuudesta vaikuttaa työvuoron kulkuun ja omiin työtehtäviin sekä riittävästä resursoinnista. Haluamme koko henkilöstön osallistuvan työpaikkamme ja toimintamme kehittämiseen.

Työmme mahdollistaa asiakkaillemme hyvän elämän. Hyvä asiakaskokemus syntyy riittävän henkilökunnan lisäksi riittävästä ammattitaidosta. Tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti ja laajentaa omaa ammattitaitoa. Meillä olet joka päivä jollekin tärkeä.

Joulukuussa 2018 valmistuneen Esperin uuden henkilöstöstrategian pohjalta rakennamme yhdessä tulevaisuuden Esperiä, jossa hyvinvoiva ja osaava henkilöstö mahdollistaa kehittymisemme alamme laatujohtajaksi Suomessa.

Seuraamme onnistumistamme henkilöstötyytyväisyyden, johtamisindeksin, sairaspoissaolojen ja vaihtuvuuden avulla. 

Johtaminen

Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvomme: lämminhenkisyys, luotettavuus, avoimuus, asiakaskeskeisyys ja tuloksellisuus. Myös yhteinen tapamme johtaa pohjautuu arvoihimme ja niistä johdetut Esperin johtamisen kriteerit toimivat työkaluina jokaisella meillä työskentelevällä esimiehellä.

Johtamisen kaikissa yhtiön esimiesrooleissa tulee olla:

  • Arvostavaa
  • Johdonmukaista ja yhteisiin pelisääntöihin perustuvaa
  • avointa, osallistavaa ja läsnä olevaa
  • Tavoitehakuista ja tuloksellista

Johtaminen on myös viestintää ja hyvällä, vastavuoroisella viestinnällä tuemme koko henkilöstöä  tavoitteidemme saavuttamisessa. Hyvä työyhteisö syntyy meillä avoimuuden, rehellisyyden ja arvostavan osallistamisen kautta.

Osaamisen kehittäminen

Tiemme laatujohtajaksi edellyttää monipuolisen, ajantasaisen osaamisen kaikissa tehtävissä. Tämä varmistetaan huolellisella perehdytyksellä sekä tarjoamalla tarjoamalla roolien ja vastuiden mukaisia koulutusmahdollisuuksia. Meillä on käytössä 70 / 20 / 10 –malli, jossa 70 %, oppimisesta tapahtuu työssä, 20 % opimme työyhteisömme muilta jäseniltä ja 10 % oppimisesta tapahtuu perinteisessä joko sisäisesti tai kumppaniemme järjestämässä koulutuksessa. Panostamme perinteisen koulutuksen lisäksi jatkossa yhä enemmän oppisopimusmuotoiseen ammatillisen osaamisen kehittymiseen, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu työyhteisössä työpaikkaohjaajan tukemana. Teoriaopinnot suoritetaan oppilaitoksessa ja koulutuksen tavoitteena on pätevöityminen ammattiin tai tutkinnon osan suorittaminen.

Käynnistimme toukokuussa 2019 yhdessä Omnian kanssa hoiva-avustajan koulutusohjelman, jolla pyrimme osaltamme ratkaisemaan paitsi koko alaa vaivaavaa työvoimapulaa. Näin tarjoamme myös lisää matalamman kynnyksen väyliä siirtyä hoiva-alalle. Hoiva-avustajan koulutusohjelma on saanut osallistujilta positiivista palautetta, ja Esperi on tehnyt päätöksen laajentaa koulutusohjelmaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Pirkanmaalla käynnistämme lisäksi vielä syksyn 2019 aikana rekrytointikoulutuksen työttömille työnhakijoille. 

Opiskelijat osana työyhteisöä

Tarjoamme vuosittain sadoille opiskelijoille harjoittelupaikan ja mahdollisuuden päästä tutustumaan yksiköihimme. Olemme myös monelle vastavalmistuneelle tai loppuvaiheen opiskelijalle ensimmäinen työpaikka. Opiskelijat ovatkin meille tasavertaisia työyhteisön jäseniä ja ja haluamme varmistaa jokaiselle positiivisen harjoittelukokemuksen.

Harjoittelupaikkojen tarjoamisen lisäksi pyrimme löytämään monipuolisia väyliä yhteistyölle eri sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa, jotta tulevaisuudessa niin peruskoulusta valmistuneet opiskelijat kuin uudelle uralle haluavat kiinnostuisivat hoiva-alasta.

Työhyvinvointi ja turvallisuus

Laadukasta työelämää kehittämällä tavoitteemme on olla hoiva-alan johtava yritys työn terveellisyydessä, turvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa.

Haluamme tarjota jokaiselle työntekijällemme terveen ja turvallisen työpaikan, jossa jokainen viihtyy ja voi hyvin. Olemme sitoutuneet systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kehittämään henkilöstöä ja työntekijöidemme hyvinvointia. Työmme ihmisten parissa tarkoittaa sitä, että jotkin tilanteet voivat olla myös henkilöstöllemme raskaita, tavalla tai toisella. Siksi teemmekin jatkuvasti työtä henkilöstömme työkyvyn ylläpitämiseksi, heidän hyvinvointinsa turvaamiseksi sekä työurien pidentämiseksi.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään turvallista työkulttuuria ja erityistä huomiota kiinnitämme riskien ennaltaehkäisyyn.

Vuoden 2019 työhyvinvointisuunnitelmamme teemat ovat terve ja turvallinen työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen. Onnistumisen mittarimme ovat mm.

  • Työhyvinvointitutkimuksen tulokset
  • Poikkeamat
  • Sairaslomat
  • Vaihtuvuus
  • Tapaturmataajuus
  • Maksuluokkakehitys

Onnistuminen vaatii myös hyvää yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Työntekijämme osallistuvat toimintamme kehittämiseen ja keräämme heiltä myös palautetta ja ideoita käytäntöjemme parantamiseksi. Tiivis yhteistyö kumppaneidemme kanssa on edellytys tavoitteeseen pääsemiseksi.

Työsuojelutoimikunnassamme on yksi työsuojelupäällikkö sekä viisi työsuojeluvaltuutettua, joiden tehtävänä on varmistaa, että työntekijät voivat hyvin ja pystyvät tekemään työnsä turvallisesti. Esimiehillämme on vastuu työturvallisuudesta ja jokaisella työntekijällämme on asemasta tai työtehtävästä riippumatta velvollisuus huolehtia niin omasta kuin työkaverinkin turvallisuudesta.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Hyvän työympäristön kehittäminen on koko työyhteisön vastuulla ja osoitamme tämän kunnioittamalla ja arvostamalla toisiamme jokaisessa tilanteessa. Tämä on meille tärkeää emmekä hyväksy muunlaista käyttäytymistä.

Vaalimme tasa-arvoista kohtelua ja tarjoamme kaikille meillä työskenteleville – myös työnhakijoille – samat mahdollisuudet. Emme salli syrjintää perhetilanteen, seksuaalisen suuntauksen, uskon, rodun, etnisen tai kansallisen taustan, ihonvärin, sukupuolen, invaliditeetin, iän tai poliittisten näkemysten tai muiden vastaavien seikkojen perusteella. 

Olemme sitoutuneita takaamaan jokaiselle häirinnästä vapaan työpaikan ja yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laaditun tasa-arvosuunnitelman noudattaminen on osa toimintamme yhteistä kehittämistä ja johtamista.

Takaamme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet oman ammattitaidon ylläpitoon ja tuemme ammatillista kehittymistä mm. tarjoamalla lakisääteisiä- ja täydennyskoulutuksia vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Tuemme työn, perheen ja yksityiselämän yhteensovittamista ja työtehtävien sekä mahdollisuuksien mukaan tuemme myös osa-aikatyöjärjestelyjä ja muiden vapaiden käyttöä (mm. opintovapaat, vuorotteluvapaat). Epäkohtiin puutumme viipymättä.