Ympäristövastuu

Ympäristön kuormituksen vähentäminen on tärkeä osa yhteiskunnallista kehitystä, joka turvaa terveellisen, monimuotoisen maailman myös tuleville sukupolville. Ympäristöystävällisyys on läsnä myös Esperin jokapäiväisessä toiminnassa, ja siihen kiinnitetään huomiota erityisesti rakentamisessa ja rakennusten käytössä, jätehuollossa ja kierrätyksessä sekä tekemissämme hankinnoissa.

Yhteinen ympäristömme

Ympäristövaikutuksista huolehtiminen on osa arjen työtämme. Tavoitteenamme on yhtiömme toimintojen, tuotteiden ja palvelujen aiheuttamien ympäristövaikutusten hallitseminen, seuranta ja minimoiminen. Arvioimme ympäristövaikutuksia kierrätyksen, jätehuollon, energiankulutuksen ja yhtiöllemme rakennettujen kiinteistöjen ympäristövaikutusten kautta. 

Kierrätys ja jätteidenhuolto

Jokaisessa kodissamme on varattu omat paikat kierrätettäville materiaaleille, esim. metallille, kartongille, lehdille ja biojätteelle. Erityistä huomiota kiinnitämme vaarallisten jätteiden, kuten paristojen ja lamppujen kierrättämiseen. Toimiala asettaa erityisiä kriteerejä ympäristöstöstä huolehtimiselle. Toiminnassamme syntyvä särmäjäte (esimerkiksi kertakäyttöiset neulat ja ruiskut) käsitellään asianmukaisesti ja pakataan apteekista saatavaan särmäjäteastiaan. Särmäjäte hävitetään apteekin antamien ohjeiden mukaan. 

Aloitimme loppuvuodesta 2018 ympäristöhuollon kumppanimme kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on parantaa läpinäkyvyyttä ja tiedolla johtamista jätteidenhuollossa, vähentää syntyvän jätteen määrää sekä parantaa kierrätysastetta. Tavoitteena on laajentaa seuranta koskemaan kaikkia Esperin yksiköitä vuoden 2020 aikana.

Pyrimme vähentämään tarpeetonta kulutusta. Se tarkoittaa esimerkiksi rikkinäisten laitteiden korjaamista ennen uusien hankintaa tai astioiden pesua täysissä koneissa. Kertakäyttötuotteita ja yksittäispakkausten käytetään pääasiassa vain silloin, kun hygieniasyyt niiden käyttöä vaativat. Lisäksi Esperillä käytetään mm. ympäristöä vähemmän kuormittavia pesuaineita, siivousmenetelmiä ja -välineitä.

Kiinteistöjemme ympäristövaikutukset

Viime vuonna valmistuneet uudet kotimme tarjosivat tukea, apua ja asumista noin 392 sitä tarvitsevalle asiakkaalle. Vaikka kiinteistöt eivät olekaan Esperi-konsernin omaisuutta, huomioidaan myös niiden ympäristövaikutukset toimintaamme tietyin osin. Rakennuksen suunnittelu on keskeinen tekijä rakennusten ympäristövaikutusten kokonaisuuden kannalta. Hyvällä suunnittelulla rakentamisen ympäristöpäästöjä on mahdollista laskea merkittävästi. Esimerkiksi materiaalivalinnoissa suosimme ympäristöä rasittavien materiaalien tilalla ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. 

Suunnitteluvaiheen päätökset energiaratkaisuissa määrittävät hoiva-asumisen energiankäytön koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Käyttövaiheen ympäristövaikutusten pienentämisessä tärkeässä asemassa ovat energian ja vedenkulutuksen mittaus- ja säätömahdollisuudet, mutta myös rakennusten käyttäjien koulutus energiaa ja ympäristöä säästäviin käytäntöihin. 

Uusissa kodeissamme on käytössä talotekniikan etäohjaus ja voimme seurata aktiivisesti kohteen sisäilmaolosuhteita sekä energiankulutusta. Kiinteistökannan lämmityksessä käytetään muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta kaukolämpöä ja maalämpöä. Kaukolämpö hankintaan paikalliselta kaukolämpöyhtiöltä ja tuotetaan kaupungeissa pääosin tehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotantona. 

Suurin osa kotiemme sähkönkulutuksesta muodostuu valaistuksesta ja ilmanvaihdosta. Uusien kohteiden valaistus toteutetaan LED-tekniikalla. Rakennusautomaation etäohjauksella pienennämme energiankulutusta ja optimoimme käyttöä sekä seuraamme kulutusta. 
Ympäristökuormitukseen vaikuttaa myös kotiemme sijainti. Jos uusi koti rakennetaan kaupunkiympäristöön hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, niin tarve yksityisauton käyttöön vähentyy.

Tulokset vuodelta 2019 

Vuonna 2019 konsernimme sähkönkulutus oli 21 487 868 kWh ja vedenkulutus 252 486 m3. Lämmönkulutuksemme oli 5,4 MWh per asukas per vuosi. Toiminnassamme syntyi 1933 tonnia jätettä eli noin 0,27 tonnia per asukas. Jätteiden hyötykäyttöaste oli 98 prosenttia ja kierrätykseen menneen jätteen osuus noin 44 prosenttia.

Kotiemme jätemäärien sekä sähkön- ja lämmönkulutusten osalta käytämme ensisijaisesti kulutusseurannasta saatavaa mitattua kulutustietoa. Kauden aikana kaikkien kotien osalta mitattua tietoa ei kuitenkaan ollut saatavilla. Tämän vuoksi jätteiden, sähkön ja lämmön kokonaiskulutukset on arvioitu seurannassa olevien kotien kulutuksen perusteella vastaamaan kaikkien kotiemme keskimääräistä kulutustasoa. 

Tulevat tavoitteemme 

Arjen pienet ympäristöteot ovat merkityksellisiä, koska niitä toistetaan usein. Niiden tehoa lisää myös se, että mahdollisimman moni ihminen omaksuu luonnonvaroja säästäviä tapoja toimia. Tulevina vuosina tulemme lisäämään henkilöstömme perehdyttämistä ympäristöasioista huolehtimiseen sekä konsernitasolla että yksikkökohtaisesti. Tässä apuna toimivat verkkokoulutukset sekä tarkat ohjeistukset. Opasteiden ja erilaisten kuvakommunikaatiovälineiden avulla myös asukkaillamme on parempi mahdollisuus huolehtia yhteisestä ympäristöstämme. 

Vuonna 2020 tulemme asettamaan tavoitteet ja mittarit ympäristöhuollon kehittämiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi sekä tarkentamaan kulutusseurantaamme ympäristövaikutusten arvioinnin parantamiseksi.