Esperi Hoivakoti ikäihmiset.

Mitä tarkoittaa palvelutarpeen arviointi?

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä ja on ensimmäinen askel polulla, kun lähdetään selvittämään mitä apua ikäihminen tarvitsee tuekseen. Arvioinnin yhteydessä tarjotaan tietoa palveluista sekä opastusta niiden hakemiseen. Arvioinnilla varmistetaan, että ikääntyneet saavat ajoissa apua.

Kenellä on oikeus palvelutarpeen arviointiin?

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, mikäli on huoli kotona asumisen turvallisuudesta. Arviointia voi pyytää yli 75-vuotias henkilö itse, omainen tai joku muu tilanteen tunteva henkilö. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta.

Kuka tekee arvioinnin?

Palvelutarpeen arvioinnin selvittämisen suorittaa ikääntyneen asuinkunnan työntekijä, jolla on asiantuntemusta sekä tarkoituksen mukainen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöstön kelpoisuus. Palvelutarpeen arviointi pyydetään kunnasta riippuen joko seniorineuvonnasta tai yksittäiseltä sosiaalityöntekijältä.

Mitä palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään?

Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Lisäksi otetaan huomioon asuinympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus. 

Palvelutarpeen arvioinnissa voidaan selvittää esimerkiksi onko tarvetta seuraaville: kotihoito, asumispalvelut, asunnon muutostyöt, omaishoidontuki, kuljetuspalvelu jne. 

Iäkkäälle henkilölle laaditaan suunnitelma, jossa määritellään toimintakykyä tukeva ja hyvän hoidon turvaava palvelukokonaisuus. Vaihtoehdoista neuvotellaan iäkkään henkilön kanssa yhdessä. Palvelutarpeen arviointi ei välttämättä johda palveluiden myöntämiseen.